Статут ГО "Сприяння розвитку Лисичанська"

Сообщение об ошибке

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count в функции comment_node_page_additions() (строка 728 в файле /var/www/b1646882/data/www/lisrozvytok.org/modules/comment/comment.module).

 

 

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЛИСИЧАНСЬКА»

місто Лисичанськ
2014 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЛИСИЧАНСЬКА» (далі – Організація) є громадським об'єднанням, яка об'єднує громадян на основі єдності інтересів своїх членів з метою здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.
Організація створена для спільної діяльності патріотично налаштованих громадян, які мають активну громадянську позицію по захисту та задоволенню своїх законних інтересів та інтересів територіальної громади міста Лисичанська і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності, прозорості, відкритості та публічності, а також відсутності майнового інтересу її членів.
1.2. Повне найменування Організації:
українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЛИСИЧАНСЬКА»
англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION «ASSISTANCE OF LISICHANSK DEVELOPMENT»
1.3. Організаційно-правова форма: громадська організація.
1.4. Організація має статус місцевої громадської організації та здійснює свою діяльність на території міста Лисичанська Луганської області, Україна. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно з метою та завданнями, визначеними цим Статутом.
1.5. Організація створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об'єднання», іншими законодавчими актами, цим Статутом і рішеннями органів управління Організації.
1.6. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки.
Організація має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до його Статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
1.7. Організація є неприбутковою і не має за мету своєї діяльності отримання прибутку. Надходження від діяльності Організації залишаються в її розпорядженні та використовуються для реалізації цілей, які передбачені цим статутом.
1.8. Організація відповідає по своїх зобов'язаннях усім своїм майном. Організація не відповідає по зобов'язаннях своїх членів, а члени Організації не відповідають по зобов'язаннях Організації.
1.9. Організація співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян України, а також із міжнародними організаціями, установами, організаціями та органами іноземних держав. Втручання в діяльність Організації державних, громадських або інших організацій, службових осіб, крім спеціально на те уповноважених законодавством, не допускається, так само як і втручання Організації у діяльність державних, громадських або інших організацій, службових осіб.
1.10. Організація самостійно визначає умови членства, структуру, порядок управління, створює власну матеріальну та соціально-культурну базу для здійснення своєї статутної мети.
1.12. Діяльність Організації є гласною, інформація про її діяльність публікується регулярно у порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України.
1.13. Юридична адреса Організації: 93100, Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд. 13 к. 1.

II. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Організація створена з метою всебічного задоволення та захисту соціальних, економічних та інших спільних інтересів членів організації, сприяння підвищенню рівня правової, соціальної, моральної, духовної культури населення та надання йому правової, соціальної, моральної, духовної допомоги, розбудови правової держави та громадянського суспільства.
2.2. Основними завданнями Організації є:
2.2.1. Сприяння здійсненню заходів спрямованих на підвищення соціального, морального, правового рівня соціально незахищених людей.
2.2.2. Співпраця з громадськими організаціями, міжнародними та регіональними громадськими об'єднаннями в цілях здійснення програм та акцій, спрямованих на поліпшення соціальних і психологічних умов життя людей
2.2.3. Розробка і реалізація цільових програм та окремих акцій, спрямованих на сприянню реабілітації соціально незахищених людей.
2.2.4. Цілеспрямоване формування репутації Організації, як громадського проекту для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів громадян.
2.2.5. Сприяння розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
2.2.6. Конструктивна співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об'єднаннями громадян для розбудови чесного суспільства, справедливого порядку і сильної суверенної демократичної держави;
2.2.7. Сприяння організації ефективної системи громадського контролю для попередження, виявлення та викорінення корупції, казнокрадства, свавілля, демагогії і непрофесіоналізму у державному управлінні;
2.2.8. Сприяння здійсненню економічних, правових та політичних реформ для створення стабільної політичної системи та ефективної економіки;
2.2.9. Сприяння проведенню справедливої та ефективної соціальної політики;
2.2.10. Сприяння розвитку національної культури, науки, освіти, спорту;
2.2.11. Сприяння формуванню громадської думки патріотичної спрямованості;
2.2.12. Сприяння підвищенню міжнародного авторитету України;
2.2.13. Представлення й захист законних інтересів своїх членів та громадян, що поділяють і підтримують програмні засади Організації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, установах та організаціях.
2.3. Організація для здійснення своєї мети, у порядку визначеному чинним законодавством, має право:
2.3.1. Представлення та захист законних інтересів своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
2.3.2. Одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
2.3.3. На добровільних засадах засновувати спілки тощо, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
2.3.4. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
2.3.5. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету Організації;
2.3.6. Засновувати засоби масової інформації;
2.3.7. Укладати будь-які правочини акти цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;
2.3.8. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
2.3.9. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
2.3.10. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;
2.3.11. Проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
2.3.12. Організовувати та проводити змагання, турніри інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
2.3.13. Здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
2.3.14. Здійснювати просвітницьку діяльність;
2.3.15. Вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
2.3.16. Обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
2.3.17. Мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
2.3.18. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству;
2.3.19. Отримувати фінансування за рахунок вступних та членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань;
2.3.20. Здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань Організації та не має на меті отримання прибутку;
2.3.21. Спільно з благодійними організаціями здійснювати благодійні заходи, що відповідають статутним цілям Організації та не суперечать законодавству України.

III. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА.

3.1. Членство в Організації є індивідуальним.
3.2. Індивідуальним членом Організації може бути особа, яка досягла 18-річного віку, визнає мету, завдання та статут Організації, сприяє їх реалізації та виконанню; бере участь в діяльності Громадської організації та сплачує членські внески.
3.3. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Правління Організації.
3.4. Рішення про прийняття в члени Організації приймається Правлінням Організації протягом 30 календарних днів.
3.5. Всі питання щодо сплати членських та інших внесків регулюються Положенням про внески, що затверджують Загальні збори Організації. Всі надходження від членів Організації мають вигляд безповоротної фінансової допомоги.
3.6. Засновники Організації є індивідуальними членами Організації з моменту її державної реєстрації. Засновники мають такі самі права та обов'язки, як і інші члени Організації, відповідно до цього статуту.
3.7. Члени Організації мають право:
3.7.1. Брати участь у діяльності Організації на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Організації;
3.7.2. Одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації, включаючи звіти про використання майна та коштів, наданих ними Організації в обумовленому порядку;
3.7.3. Право голосу на засіданнях Загальних зборів на засадах і в порядку, визначеному внутрішніми документами Організації;
3.7.4. Обирати та бути обраними до керівних органів Організації в порядку, визначеному цим статутом та внутрішніми документами Організації;
3.7.5. Використовувати символіку і атрибутику Організації в порядку та на умовах, установлених Положенням про символіку Організації, що затверджується Загальними зборами;
3.7.6. Представляти Організацію за дорученням Правління на різних конференціях, симпозіумах, у засобах масової інформації;
3.7.7. Вносити пропозиції в порядок денний Загальних зборів;
3.7.8. Вносити запити та пропозиції до керівних органів Організації з питань, що стосуються їх діяльності або діяльності Організації, та отримувати відповіді;
3.7.9. Звертатися до Організації за захистом своїх прав та інтересів;
3.7.10. Користуватися майном Організації на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Організації;
3.7.11. Вільно виходити із членів Організації згідно зі статутом;
3.7.12. Мати інші права, відповідно до внутрішніх документів Організації.
3.8. Члени Організації зобов'язані:
3.8.1. Дотримуватись у своїй діяльності чинного законодавства України, вимог статуту та внутрішніх документів Організації;
3.8.2. Сприяти здійсненню мети та завдань Організації, поширенню інформації про діяльність Організації;
3.8.3. Сприяти залученню в ряди Організації нових членів;
3.8.4. Підтримувати Організацію матеріально (своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески або іншим чином) та своєю участю у її діяльності у випадках та порядку, визначеному цим статутом та внутрішніми документами Організації;
3.8.5. Виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації;
3.8.6. Співпрацювати з керівними органами Організації з усіх питань, які стосуються мети діяльності та завдань Організації;
3.8.7. Утримуватись від висловлювання від імені Організації чи з посиланням на своє членство в Організації своєї позиції, не узгодженої з керівними органами Організації;
3.8.8. Утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Організації;
3.8.9. Брати безпосередню участь у роботі Організації;
3.8.10. Нести інші обов'язки відповідно до внутрішніх документів Організації.
3.9. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
До члена Організації можуть застосовуватися стягнення (попередження, догана та виключення з Організації) за дії, несумісні з перебуванням в Організації, а саме:
1) грубе або повторне порушення вимог статуту чи внутрішніх документів Організації;
2) систематичне невиконання рішень керівних органів Організації;
3) бездіяльність члена Організації протягом року;
4) вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду Організації, спричинили погіршення її репутації;
5) негідна поведінка, що компрометує звання члена Організації.
3.10. Рішення про попередження або догану приймає Правління Організації. Рішення про виключення з Організації приймають Загальні збори Організації.
У разі незгоди з рішенням про попередження або догану член Організації може звернутися у місячний термін з апеляційною заявою до Загальних зборів Організації.
3.11. Членство в Організації може бути припинено:
1) у разі добровільного виходу з членів Організації (на підставі поданої заяви);
2) у випадку визнання члена Організації недієздатним, безвісно відсутнім або оголошеним померлим за рішенням суду, а також у разі смерті члена Організації;
3) у випадку ліквідації Організації з моменту внесення відповідних змін до державного реєстру об'єднань громадян;
4) у випадку здійснення дій, передбачених п. 3.9. цього статуту.
3.12. Добровільний вихід із членів Організації відбувається шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі.
3.13. Припинення членства в Організації має наслідком відставку особи з усіх посад у складі будь-яких органів Організації, крім штатних посад.
3.14. У випадку припинення членства, Організація зобов'язана вирішити всі відповідні організаційні питання протягом року. При виході або виключенні члена Організації з її складу, матеріальні внески (грошові кошти, майно), внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Організації, не повертаються.
3.15. Добровільний вихід або виключення із Організації залишає за особою право повторно вступити до Організації на загальних засадах.

IV. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ. ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ.

4.1. Керівними органами Організації є:
1) Загальні збори - вищий керівний орган;
2) Правління Організації на чолі з Головою Правління Організації - колегіальний постійно діючий керівний орган та вища посадова особа Організації відповідно;
4.2. Загальні збори складаються з усіх членів Організації і є найвищим керівним органом Організації.
4.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
4.3.1. Затвердження статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень;
4.3.2. Визначення стратегії, основних напрямків, форм та методів діяльності Організації, затвердження довгострокових програм її діяльності;
4.3.3. Затвердження кошторису надходжень і витрат Організації на наступний рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності Організації;
4.3.4. Обрання Голови Правління Організації, членів Правління строком на один рік, їх відкликання, затвердження та зміна складу Правління Організації;
4.3.5. Заслуховування звітів та доповідей Голови Правління Організації, інших виборних посадових осіб;
4.3.6. Прийняття відставки виборних посадових осіб Організації шляхом заслуховування їхніх заяв про відставку;
4.3.7. Реалізація права власності Організації на належні їй кошти та майно шляхом покладення конкретних функцій з господарського управління цими коштами та майном на інші керівні органи у відповідності до цього статуту;
4.3.8. Заснування інших юридичних осіб та затвердження положень (статутів) заснованих Організацією юридичних осіб, а також ліквідація таких юридичних осіб;
4.3.9. Прийняття рішення про участь у спілках, асоціаціях та організаціях та вихід із них;
4.3.10. Затвердження Правил внутрішнього розпорядку Організації, Положень про Правління Організації, про членство, про внески, про символіку та інших положень, а також змін і доповнень до них;
4.3.11. Прийняття резолюцій, звернень, заяв тощо;
4.3.12. Розгляд заяви апеляційного змісту та прийняття відповідного рішення;
4.3.13. Прийняття та виключення членів Організації;
4.3.14. Делегування своїх повноважень іншим керівним органам, постійно або на визначений термін;
4.3.15. Призупинення повноважень інших керівних органів, постійно або на визначений термін;
4.3.16. Затвердження символіки та внесення змін до символіки Організації;
4.3.17. Створення комісій з основних напрямів діяльності Організації, затвердження Положення про них, спрямування їхньої роботи;
4.3.18. Призупинення чи скасування рішень будь-яких керівних органів, осіб та прийняття таких питань до свого розгляду, винесення відповідного рішення;
4.3.19. Прийняття рішення про реорганізацію Організації;
4.3.20. Прийняття рішення про ліквідацію Організації. В разі прийняття такого рішення, визначає чисельність членів ліквідаційної комісії та обирає їх;
4.3.21. Прийняття рішень з будь-яких інших питань діяльності Організації;
4.4. Загальні збори несуть повну відповідальність за стан всіх справ у Організації.
4.5. Один член Організації має один голос. Член Організації може використовувати право голосу особисто або через свого представника, який має на те письмову довіреність. Члена Організації може представляти тільки інший член Організації.
4.6. До присутності на засіданнях Загальних зборів Правлінням Організації можуть бути запрошені також інші особи з правом дорадчого голосу.
4.7. Загальні збори скликаються за рішенням Правління Організації, але не рідше, ніж один раз на півроку.
4.8. Дата, час, місце проведення та проект порядку денного Загальних зборів визначаються Правлінням Організації. Правління Організації за 5 днів до проведення Загальних зборів надсилає членам запрошення на засідання Загальних зборів, яке має містити проект порядку денного, відомості про дату, час і місце проведення Загальних зборів. Запрошення може бути надіслане у письмовій, електронній формі або в усній формі шляхом повідомлення. Кожен член Організації має право на внесення пропозицій про зміну або доповнення порядку денного Загальних зборів. Порядок денний та регламент роботи затверджується рішенням Загальних зборів на початку його засідання.
4.9. В разі потреби, за рішенням Голови Правління Організації або 1/10 частиною членів Організації, можуть бути скликані позачергові Загальні збори. Якщо вимога про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право скликати Загальні збори самостійно.
4.10. Загальні збори уповноважені приймати рішення, якщо зареєстровані та беруть участь у роботі більше 1/2 частини членів Організації, які мають право ухвального голосу. Форма голосування визначається рішенням Загальних зборів.
4.11. Протягом роботи Загальних зборів складається протокол, що підписується Головою та секретарем Загальних зборів. Протокол зберігається постійно.
4.12. Роботою Загальних зборів керує голова Загальних зборів Організації.
4.13. Рішення Загальних зборів є ухваленим, якщо за нього проголосували 2/3 від загальної кількості усіх учасників Загальних зборів. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх членів Організації та оскарженню не підлягають.
4.14. На період між засіданнями Загальних зборів діяльністю Організації керує Правління, його очолює Голова Правління Організації.
4.15. Правління є постійно діючим керівним органом Організації, який здійснює управління її поточною діяльністю. Членами Правління можуть бути тільки члени Організації.
4.16. До складу Правління входять Голова та інші члени Правління. Кількісний склад Правління визначають Загальні збори при його затвердженні.
4.17. Голова Правління Організації пропонує Загальним зборам кандидатури до Правління Організації. Обрання складу Правління відбувається списком або окремим голосуванням стосовно кожного кандидата. Після затвердження рішенням Загальних зборів складу Правління Організації, воно повноважне виконувати свої функції. Повноваження Правління Організації закінчуються через один рік з моменту його обрання.
4.18. У своїй діяльності Правління Організації підзвітне та підконтрольне Загальним зборам.
4.19. Правління Організації працює в режимі засідань, що відбуваються за потребою, але не рідше, ніж один раз на квартал. Конкретна дата визначається Головою Правління Організації, який керує його роботою.
4.20. Дата, час та місце проведення засідання Правління визначаються Головою Правління Організації і про нього повідомляються члени Правління не пізніше, ніж за 3 дні до його проведення. Чергові та позачергові засідання Правління скликаються Головою Правління Організації за власною ініціативою або за ініціативою принаймні третини членів Правління. На засіданні Правління головує Голова Правління або один із членів Правління за дорученням Голови Правління Організації. Проект порядку денного засідання Правління готується Головою Правління Організації або за його дорученням членом Правління. Будь-який член Правління має право на внесення пропозиції про зміну та/або доповнення проекту порядку денного засідання Правління. Порядок денний затверджується рішенням Правління на початку його засідання. Правління може внести до порядку денного питання, яке не передбачене проектом порядку денного у випадку, коли таке питання визнане як важливе або невідкладне. Засідання Правління проводяться відкрито, якщо не буде прийнято іншого вмотивованого рішення. Форма голосування (відкрите або таємне) та регламент роботи визначаються рішенням Правління. Засідання Правління є правочинним, якщо на ньому присутні 2/3 членів його складу. Рішення Правління є правочинним, якщо за нього одностайно проголосували усі члени Правління. Рішення Правління є обов'язковими для всіх членів Організації, оформлюються протокольно або видаються як окремі акти чи постанови, що підписуються Головою Правління Організації або за його дорученням - уповноваженим ним членом Правління.
4.21. Рішення Правління можуть прийматися як на засіданнях, так і шляхом опитування його членів. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосували всі члени Правління.
4.22. Правління вирішує всі питання діяльності Організації, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.
4.23. Повноваження Правління:
4.23.1. Здійснювати керівництво поточною діяльністю Організації;
4.23.2. Роз'яснювати, виконувати рішення Загальних зборів, розробляти заходи, шляхи їхньої реалізації;
4.23.3. Організовувати та скликати Загальні збори;
4.23.4. Подавати на розгляд та затвердження Загальним зборам проекти регламенту та порядку денного, проекти і плани перспективного розвитку Організації, проекти змін та доповнень до статуту Організації, інші проекти;
4.23.5. Подавати на затвердження Загальним зборам звіти про діяльність Організації та виконання бюджету Організації;
4.23.6. Готувати на розгляд та затвердження Загальним зборам рішення про вступ до асоціацій, фондів, спілок та інших об'єднань громадян;
4.23.7. Спрямовувати роботу Організації згідно зі статутом та іншими нормативними документами Організації;
4.23.8. Робити офіційні заяви від імені Організації;
4.23.9. Висловлювати попередження та догану в порядку, визначеному цим статутом;
4.23.10. Затверджувати зразки печаток, штампів та титульних бланків Організації, визначати порядок використання символіки та атрибутики Організації;
4.23.11. Представляти Організацію у зовнішніх стосунках;
4.23.12. Здійснювати зв'язки з іншими об'єднаннями громадян України, державними та недержавними установами, організаціями, засобами масової інформації, фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
4.23.13. Визначати коло повноважень та ступінь відповідальності працівників апарату Організації, проводити розподіл обов'язків між ними;
4.23.14. Розпоряджатися майном і коштами Організації в межах повноважень, визначених рішенням Загальних зборів, здійснювати фінансові операції (у т.ч. відкривати, закривати банківські рахунки та розпоряджатися коштами на них);
4.23.15. Контролювати виконання договорів, угод і контрактів;
4.23.16. Організовувати заходи, які проводить Організація;
4.23.17. Вести облік членів Організації;
4.23.18. Готувати документи кандидата у члени Організації до затвердження на засіданні Загальних зборів, готувати подання на виключення члена із Організації;
4.23.19. Готувати положення з питань, що не врегульовані цим статутом, з обов'язковим подальшим затвердженням на засіданні Загальних зборів;
4.23.20. Офіційно роз'яснювати положення статуту та інших внутрішніх нормативних актів Організації;
4.23.21. Подавати на розгляд Загальних зборів окремі питання, вирішення яких належить до компетенції Правління;
4.23.22. Делегувати Голові Правління Організації виконання окремих функцій, що входять до компетенції Правління;
4.23.23. Здійснювати інші функції, передбачені цим статутом та внутрішніми нормативними документами Організації або делеговані йому Загальними зборами, а також функції, що не віднесені до компетенції інших органів і посадових осіб Організації, але необхідні для забезпечення поточної діяльності Організації.
4.24. Правління діє від імені Організації в межах законів України, цього статуту та внутрішніх документів Організації.
4.25. Правління несе відповідальність за діяльність Організації та стан її майна, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів Організації.
4.26. Голова Правління здійснює функції управління керівним органом Організації і обирається Загальними зборами на один рік.
4.27. Повноваження Голови Правління Організації:
4.27.1. Забезпечувати виконання статуту, внутрішніх документів Організації у її практичній діяльності, а також поточних та перспективних планів діяльності Організації;
4.27.2. Організовувати підготовку та виконання рішень Загальних зборів;
4.27.3. Скликати чергові чи позачергові засідання Правління, організовувати їх підготовку;
4.27.4. Скликати позачергові Загальні збори відповідно до цього статуту;
4.27.5. Звітувати на Загальних зборах про роботу Правління Організації;
4.27.6. Звітувати на Загальних зборах про роботу Організації;
4.27.7. Підписувати акти, прийняті Загальними зборами або Правлінням;
4.27.8. Розпоряджатися грошовими коштами та майном Організації, в тому числі здійснювати відчуження майна на умовах, визначених цим статутом;
4.27.9. Підписувати офіційні, фінансові, банківські документи від імені Організації на умовах, визначених цим статутом;
4.27.10. Укладати від імені Організації без доручення, але на умовах, визначених цим статутом, контракти, договори, в тому числі трудові, угоди та забезпечувати їх виконання;
4.27.11. Підписувати від імені Організації звернення, листи, заяви тощо;
4.27.12. У встановленому порядку приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Організації;
4.27.13. Вирішувати питання організації роботи працівників Організації, оплати їх праці, застосовувати заходи громадського заохочення і стягнення до штатних працівників;
4.27.14. Без доручення представляти Організацію у відносинах з організаціями, підприємствами, установами, органами державної влади, громадськими недержавними організаціями, у засобах масової інформації в Україні та за її межами, в протокольних заходах Організації та протокольних заходах, у яких Організація виступає як запрошена сторона, з підприємцями, іншими юридичними і фізичними особами з усіх питань діяльності Організації в межах своєї компетенції;
4.27.15. Виступати від імені Організації із заявами та промовами;
4.27.16. Затверджувати та видавати інструкції, накази і розпорядження по Організації в межах своєї компетенції, які є обов'язковими для всіх посадових, а також всіх членів Організації;
4.27.17. Розглядати заяви членів Організації;
4.27.18. Вносити на розгляд Загальних зборів подання щодо затвердження і звільнення членів Правління Організації;
4.27.19. Видавати доручення та довіреності від імені Організації;
4.27.20. Делегувати частину своїх повноважень іншим членам Правління Організації;
4.27.21. Головувати на засіданнях керівних органів;
4.27.22. Здійснювати загальне керівництво роботою керівних, консультативно-дорадчих, друкованих та інших органів Організації;
4.27.23. Організовувати бухгалтерський облік та звітність;
4.27.24. Відкривати рахунки в банківських установах;
4.27.25. Виконувати інші функції, передбачені статутом та внутрішніми документами Організації, необхідні для забезпечення повноцінної діяльності Організації, в межах своєї компетенції.
4.28. Голова Правління Організації несе персональну відповідальність за результати фінансової діяльності, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів, роботу Організації та стан її майна.
4.29. Рішення Голови Правління Організації оформляються його наказами і розпорядженнями по Організації і є обов'язковими для всіх членів Організації.
4.30. На час відсутності Голови Правління Організації його обов'язки виконує член Правління - заступник Голови.

V. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

5.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
5.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
5.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації.
5.4. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
5.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.
5.6. Організація зобов'язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
5.7. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

VI. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

6.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу Організації.
6.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Відокремлені підрозділи Організації утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту Громадської організації.
Відокремлені підрозділи Організації можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом Організації. Положення про відокремлений підрозділ Організації містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ Організації не може суперечити законам та статуту Організації.

РОЗДІЛ VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації.
7.2. Питання, пов'язані з реорганізацією Організації, вирішуються на засіданні Загальних зборів. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов'язків, що належать Організації, її правонаступникам. Питання подальшого членства членів Організації в новостворюваних організаціях вирішується на підставі відповідного рішення Загальних зборів.
7.3. Організація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Організації, якщо за це проголосували всі члени Організації, або за рішенням суду.
7.4. Якщо рішення про припинення діяльності Організації прийняте Загальними зборами, всі питання про використання її майна та коштів вирішуються Загальними зборами та обраною ними ліквідаційною комісією, відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.
7.5. Якщо рішення про ліквідацію Організації прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства України, відповідно до рішення суду. Ліквідація вважається завершеною, а Організація ліквідованою з моменту внесення запису про це в державний реєстр.
7.6. Ліквідаційна комісія згідно з чинним законодавством України несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самій Організації, членам Організації, а також третім особам.
7.7. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

РОЗДІЛ VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до цього статуту приймаються і затверджуються рішенням Загальних зборів Організації.
8.2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до статуту на розгляд Загальних зборів може внести кожен член Організації у письмовій формі.
8.3. Ухвалені зміни і доповнення до статуту оформляються у письмовій формі, про що повідомляється реєстраційний орган відповідно до вимог чинного законодавства України.

ЗАСНОВНИКИ:

Кирилов Павло Васильович
 

_______________________

Кошик Сергій Валерійович
 

_______________________

Піщейко В'ячеслав Миколайович

_____________________

 Посилання на річний звіт

Поделиться в соцсетях: